قرارداد

قرارداد

تاریخ انتشار: 1399/12/22 20:30

تعداد بازدید: 136

اینجانب تعهد می نمایم که نسبت به انجام موارد ذیل اقدام نمایم  :


1. طبق دستورالعملهای کارگزار بیمه  به ارائه خدمات بیمه به مشتریان بازار هدف بپردازم.
2. بازاریابی ، مشاوره و فروش انواع بیمه را در چهار چوب مقررات بیمه مرکزی ج.ا.ا  و مقررات داخلی کارگزار بیمه انجام دهم .
3. هیچگونه وجهی از مشتریان ، بیمه گذاران  و نمایندگان ایشان را تحت هیچ عنوان و شرایطی را دریافت ننمایم . 
4. مسئول صحت امضاء بیمه گذار در ذیل فرم پیشنهاد  بیمه می باشم 
5. گزارش فعالیت خود را طبق فرمت اعلام شده تنظیم و تحویل نمایم .
6. در صورتیکه بیش از سه ماه فعالیت ننمایم کارگزار بیمه اختیار تام دارد تا نسبت به لغو یک طرفه این توافق اقدام نماید.
7. کلیه اطلاعات کارگزار بیمه  ، بیمه گذاران و بیمه شدگان  و همچنین کلیه اطلاعاتی که در اثر ارتبا ط کاری کسب می نمایم محرمانه بوده و در حفظ آن کمال اهتمام و کوشش را نموده و از افشاء آن خودداری مینمایم .
8. از بیان هر گونه مطالبی که موجب گمراهی بیمه گذار و کارگزار بیمه می شود اجتناب نموده و اخلاق حرفه ایی را رعایت می نمایم.
9. در زمان اعتبار اين قرارداد با موسسه یا شرکت بيمه ديگری قرارداد بازاریابی، یا نمایندگی  یا کارگزاری منعقد ننمایم. بدیهی است در صورت عدم رعایت این امر شخصا" مسئول جبران خسارت خواهم بود.
10. کلیه  شئونات اخلاقی و اجتماعی و نظم و انظباط  را  در ارتباطات و فعالیتهای کاری خود رعایت نمایم.
11. در مواردی که حق بیمه تقسیط میشود و همچنین در مواردی که به هر دلیل پرداخت حق بیمه معوق  می ماند پیگیری های لازم را برای وصول حق بیمه بعمل آورم . 
12. در صورت تغییر نشانی و تلفن خود مراتب را سریعا" و کتبا" به کارگزار بیمه  اعلام نمایم .
13. این مشارکت کاری هیچ گونه رابطه استخدامی فی مابین بوجود نمی آورد و از شمول قانون کار و سازمان تامین اجتماعی خارج است.
14. چنانچه  در نتیجه تقصیر، و قصور اینجانب به بیمه گذاران ، بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها و یا افراد ذینفع در بیمه نامه ها و اشخاص ثالث  و کارگزار بیمه خسارات مستقیم و غیر مستقیمی وارد آید اینجانب مسئول جبران خسارات مستقیم و غیر مستقیم آنان میباشم .  
15. در صورت تخلف اینحانب از قوانین بیمه مرکزی ج. ا. ایران و هر گونه عمل خلاف قانون و همچنین عدم رعایت موارد مندرج و تعهدات در این مشارکت کاری و الحاقیه های مربوطه کارکزار بیمه اختیار تام دارد تا نسبت به لغو یک طرفه این توافق اقدام نماید.

برچسب ها

دیدگاه ها